Yönetmelik

11 Haziran 2014 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete Sayı : 29027

YÖNETMELİK 

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde kurulan Çankırı KaratekinÜniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankırı Karatekin Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim Amiri: Dekan, Müdür, Rektörlüğe bağlı Bölüm Başkanını,
b) Merkez (ÇAKUZEM): Çankırı Karatekin Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu yetişkin eğitim programlarını planlayıp, programlayıp, uygulamaları koordine ederek;
a) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği artırmak, bilgi ve beceriyi daha geniş kitlelere yaymak,
b) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artırmak,
c) Eğitim-öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme yöntem ve materyalleri ile desteklemek,
ç) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,
d) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
e) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak,
f) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idarî, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak,
g) Uzaktan eğitimin uygulanmasında öğretim ve eğitimle ilgili yönetim sistemi yazılımının düzenli ve aksamadan çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek,
ğ) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak, satın almak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iş birliği içinde güncellemek,
h) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için internet tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak,
i) Farklı birimlerde veya ulusal ve uluslararası düzeyde diğer üniversitelerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya da üniversite alt yapısı kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusundaçözüm yöntemleri geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek,
i) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği içinde olmak, yayınlar yapmak,
j) Üniversitede verilmekte olan dersleri, talep hâlinde uzaktan öğretim ile desteklemektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.
b) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer yükseköğretim kurumlarıiçin dersler ve programlar planlamak ve yürütmek.
c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde alanında uzman akademisyenlerle ortak ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora sınavları ve eğitim uygulamaları için gerekli altyapıyısağlamak.
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütmek.
d) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişimle ilgili altyapısı konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve iş birliğini sağlamak.
e) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile uzaktan eğitim konularında iş birliği yapmak.
f) Uzaktan eğitim konusunda ilgili mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uygulamalar planlamak ve düzenlemek.
g) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
ğ) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri hazırlamak veya ders içerikleri hazırlanmasına yardımcı olmak.
h) Gerek üniversite içi, gerekse üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak.
ı) Bilgi toplumu geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak.
i) Kamu ve özel kuruluşlarla kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu eğitime yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.
j) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak.
k) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve Müdür Yardımcısı
b) Yönetim Kurulu
Müdür ve Müdür Yardımcısı
MADDE 8 – (1) Müdür, doğrudan Rektöre karşı sorumlu olup, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin kadrolu akademik personeli arasından ve birim amirlerinin muvafakati ile en fazla iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak Rektörün oluru ile görevlendirir. Müdürün görevinin sona ermesi hâlinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Ancak, vekâletin altı aydan fazla olması hâlinde Müdürün görevi sona erer ve ilk görevlendirme usulüne göre yeni Müdür görevlendirilir. Müdür gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.
c) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
d) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Üniversite bünyesindeki diğer birimler ile rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.
e) Her yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Rektörlüğe her yılın sonunda Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.
g) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
ğ) Her türlü uzaktan öğretim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve akademik desteğin verilmesini sağlamak.
h) Rektörün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerin yarıdan bir fazlasının yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Üç defa üst üste Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, çekimser oy kullanılmaz.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları malî destek isteklerini değerlendirmek.
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, ilgili mevzuat gereğince, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Sınav ve değerlendirme
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından yapılacak sınavlar ve bu sınavların değerlendirilmeleri, 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu veya Yükseköğretim Kurulu Kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.